Om deel te nemen aan de winactie Vrouwenvoetbal WKND ga je akkoord met onderstaande actievoorwaarden.

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, gevestigd te Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist, Nederland (hierna: “KNVB”) en Two Circles, gevestigd aan de Christoffelgasse 7, 3011 Bern Zwitserland (hierna: “Two Circles”) georganiseerde actie: ‘Winactie Vrouwenvoetbal WKND’ (hierna: de “Actie”). KNVB en Two Circles worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Organisator”.
 • De Actie vindt plaats van maandag 25 maart 2024 tot en met vrijdag 26 april 2024 (hierna: “de “Actieperiode”).
 • Door deelname aan de Actie gaat iedere deelnemer (hierna: de “Deelnemer”) akkoord met deze Actievoorwaarden. De Deelnemer verklaart te hebben kennisgenomen van de Actievoorwaarden.
 • Een Deelnemer kan slechts één (1) keer deelnemen aan de Actie.
 • Uit de Deelnemers die tijdens de Actieperiode deelnemen, wordt op onpartijdige wijze één (1) Deelnemer geselecteerd. In de periode van vrijdag 26 april 2024 tot uiterlijk vrijdag 28 juni zal per e-mail contact worden opgenomen met de geselecteerde Deelnemer.
 • De geselecteerde Deelnemer zal vervolgens worden geïnformeerd hoe de geselecteerde Deelnemer in het bezit kan komen van de prijs die aan de Actie is verbonden (hierna: de “Prijs”).
 • Indien van de geselecteerde Deelnemer geen reactie wordt ontvangen binnen de door de Organisator gestelde termijn, dan wordt deze Deelnemer geacht te hebben afgezien van verdere deelname aan de Actie en de Prijs. In dat geval zal op onpartijdige wijze een andere Deelnemer worden geselecteerd uit de Deelnemers die de deelnemen aan de Actie.
 • Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer aan de Organisator het recht om zijn of haar persoonsgegevens, namelijk e-mailadres te gebruiken in het kader van berichtgeving met betrekking tot de Actie (zie ook artikel 10). Deelnemers hebben hiervoor in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

Prijs

 1. De te ontvangen Prijs bestaat uit een gesigneerd shirt van de OranjeLeeuwinnen.

Deelname eisen

 1. Aan de Actie kan uitsluitend worden deelgenomen door personen die een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland hebben.
 1. Aan de Actie kan uitsluitend worden deelgenomen door personen die 18 jaar of ouder zijn, of toestemming hebben van een wettelijke vertegenwoordiger.  
 1. Personeelsleden van de Organisator en bij deze Actie door de Organisator mogelijk ingeschakelde derde(n), zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

Overig

 1. Deelname aan de Actie is kosteloos met uitzondering van de kosten voor het gebruik van (mobiele) data.
 1. De Organisator behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren en/of van (verdere) deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Organisator of derden dan wel wanneer de Organisator een gegronde reden heeft om te vermoeden dat daarvan sprake is. 
 1. In het geval een deelname ongeldig wordt verklaard, wordt deze deelname geacht niet te hebben plaatsgevonden en worden eventuele rechtsgevolgen teruggedraaid (iedere mogelijke aanspraak op een Prijs komt hiermee te vervallen).
 1. De Organisator (of een tot dezelfde groep als de Organisator behorende entiteit) is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemers of derden, die het gevolg is van fouten of het ongeldig verklaren of weigeren van een deelname aan de Actie.
 1. Het (onverplicht) uitkeren van een Prijs aan een Deelnemer op een ongeldig verklaarde deelname, creëert geen recht op een Prijs voor een andere Deelnemer, die deze niet ontvangen heeft.
 1. De Organisator is gerechtigd om de Actie, dan wel een deel van de Actie te beëindigen, dan wel om (tussentijds) de Actievoorwaarden te wijzigen, indien naar oordeel van de Organisator een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Er zal geen wijziging doorgevoerd worden die nadelig is voor de Deelnemers. De aangepaste versie van de Actievoorwaarden zal worden gepubliceerd op de Website.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor om de Prijs te vervangen door een andere Prijs die min of meer gelijkwaardig is aan de huidige Prijs.
 • De Prijs is persoonsgebonden, is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild voor een andere Prijs en/of een ander artikel, al dan niet met een gelijke of vergelijkbare waarde. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op de waarde van de Prijs in contanten. De Organisator is niet verantwoordelijk te houden voor eventuele kwaliteit tekortkomingen of nadelige gevolgen met betrekking tot de Prijs.
 • De Organisator is niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van onder andere internet, hardware of software waardoor een reactie van een Deelnemer mogelijk niet is opgeslagen dan wel ten gevolge waarvan een door de Organisator verzonden bericht niet is aangekomen bij Deelnemer.
 • Bij vragen of klachten kan de Deelnemer per e-mail contact opnemen met de Organisator via knvb@twocircles.com. De Organisator zal vragen en/of klachten zoveel als mogelijk binnen een termijn van twee weken afhandelen. 
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie. Deelname is voor eigen risico.
 • De Organisator en de door de Organisator mogelijk ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven (zoals reiskosten) die de Deelnemers eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de Actie. 
 • De Organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van de Organisator of andere door de Organisator gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan de Organisator worden tegengeworpen noch enige verplichting voor de Organisator doen ontstaan. 
 • In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.